Najlepsze wiersze, cytaty — Jan Twardowski

W tym miejscu znajdują się wszystkie wiersze Jana Twardowskiego, które wywarły na mnie wrażenie. Zbiór jest systematycznie uzupełniany. Gdybyś miał/a jakieś sugestie lub wątpliwości, co do źródeł lub treści, lub chciał/a się podzielić swoimi spostrzeżeniami, zapraszam do kontaktu ze mną lub dyskusji.

…………

 

Oda do rozpaczy Jan Twardowski

Bied­na roz­pa­czy
uczci­wy po­two­rze
strasz­nie ci tu do­ku­cza­ją
mo­ra­li­ści pod­sta­wia­ją nogę
asce­ci ko­pią
le­ka­rze prze­pi­su­ją prosz­ki ze­byś so­bie po­szła
na­zy­wa­ją cię grze­chem
a prze­cież bez cie­bie
był­bym sta­le uśmiech­nię­ty jak pro­się w deszcz
wpa­dał­bym w cie­lę­cy za­chwyt
nie­ludz­ki
okrop­ny jak sztu­ka bez czło­wie­ka
nie­do­ro­sły przed śmier­cią
sam obok sie­bie.


Dzię­ku­ję Ci po pro­stu za to, że je­steś

Dzię­ku­ję Ci po pro­stu za to, że je­steś
za to, że nie mie­ścisz się w na­szej gło­wie, któ­ra jest za lo­gicz­na
za to, że nie spo­sób Cię ogar­nąć ser­cem, któ­re jest za ner­wo­we
za to, że je­steś tak bli­ski i da­le­ki, że we wszyst­kim inny
za to, że je­steś od­na­le­zio­ny i nie od­na­le­zio­ny jesz­cze
że ucie­ka­my od Cie­bie do Cie­bie
za to, że nie czy­ni­my ni­cze­go dla Cie­bie, ale wszyst­ko dzię­ki To­bie
Za to, że to, cze­go po­jąć nie mogę, nie jest ni­g­dy złu­dze­niem
za to, że mil­czysz. Tyl­ko my – oczy­ta­ni anal­fa­be­ci chla­pie­my ję­zy­kiem.


Za­ufa­łem dro­dze

Za­ufa­łem dro­dze
wą­skiej
ta­kiej na łep na szy­ję
z dziu­ra­mi po ko­la­na
ta­kiej nie w porę jak w li­sto­pa­dzie spóź­nio­ne bu­ra­ki
i wy­sze­dłem na łąkę sta­ła świę­ta Agniesz­ka
– Na­resz­cie – po­wie­dzia­ła
– Mar­twi­łam się już
że po­sze­dłeś ina­czej
pro­ściej
po as­fal­cie
au­to­stra­dą do nie­ba – z na­gro­dą od mi­ni­stra
i że cię dia­bli wzię­li.


Jeśli miłość

naj­pierw nie chcie­li uwie­rzyć
więc mó­wi­li do sie­bie
że ich mi­łość za wiel­ka
nie­ob­ję­ta jak li­ście
za wy­so­kie za bli­skie
po­tem że to nie­praw­da
prze­cież tak jest ze wszyst­kim

lecz Ty co znasz pta­ki po ko­lei
i buki zło­te
wiesz że je­śli mi­łość to tak jak wiecz­ność
bez przed i po­tem.


Aby się stało

Gwiaz­dy by ciem­niej było
smu­tek by sta­le drep­tał
oczy po pro­stu by ko­chać
choć z za­mknię­ty­mi ocza­mi

wia­ra by cza­sem nie wie­rzyć
roz­pacz by wię­cej wie­dzieć
i jesz­cze ból by nie my­śleć
tyl­ko z in­ny­mi prze­trwać

ko­niec by ni­g­dy nie koń­czyć
czas by utra­cić bli­skich
łzy by cho­dzi­ły pa­ra­mi
śmierć aby wszyst­ko się sta­ło
po­mię­dzy świa­tem a nami.

8 komentarzy
0 likes


8
Dodaj komentarz

avatar
3 Comment threads
5 Wątki w komentarzach
12 Obserwujący
 
Najpopularniejszy komentarz
Najgorętszy wątek
4 Autor
Kasia KowalskaIrena-HooltayewpodrozyZufi.plOkiem Blondynki by McBlondiMyśli Potarganej Poprzedni autorzy
  Subskrybować  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Irena-Hooltayewpodrozy
Gość

Bardzo lubię jego wiersze i często wracam do mądrych myśli, do mądrego patrzenia na świat.
Ks.Twardowski potrafił je zamknąc w takich prostych słowach.
Potrafił pisac o życiu i o śmierci.
Pora sięgnąc ponownie po tomik, dobrze,że mi przypomniałaś.

Myśli Potarganej
Gość

Zawsze wybieram kręte drogi, choć czasem klnę to idę nimi. Może mnie diabli nie wezmą?

Okiem Blondynki by McBlondi
Gość

Z wierszy Jana Twardowskiego, chyba najbardziej utkwił mi w pamięci “Aby się stało”. Przyznam jednak, że mam wielką ochotę nieco bardziej zgłębić jego twórczość 🙂

Okiem Blondynki by McBlondi
Gość

Muszę Ci niestety przyznać rację, że odchodzą do lamusa. Sama kiedyś częściej czytałam poezję i miałam swoich ulubionych twórców, a potem jakoś się to rozmyło. Ale może to dobry czas, żeby wrócić? 😉

Poprzedni wpis: Dziewczyna z gór Małgorzata WardaKolejny post: Najlepsze wiersze, cytaty — Wisława Szymborska

Podobne wpisy